ป้ายกำกับ ร้องรับหรือร้องประสมโรงของลูกคู่ ในการร้องเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงนาของชาวชุมพร