หมวดอักษร

เจียน

เจียน
เจียน ในภาษาใต้ แปลว่า เฉือน,ตัด

จก

จก
จก ในภาษาใต้ แปลว่า กระจก

จั่งหู้

จั่งหู้
จั่งหู้, จั่งหั้น, คาลักคาลุย, กองลุย, กองเอ, ราสา, หนัดเหนียน ในภาษาใต้ แปลว่า เยอะแยะ, มากมาย