หมวดอักษร

แม่เซ้อทั้งเส

แม่เซ้อทั้งเส
แม่ซื้อทั้งสี่ (แม่ซื้อทั้งสี่ บ้างว่าชื่อนางกุมารี นางเอื้อย นางอี และนางนาฏสุนทรี บางตำราว่าชื่อเพ็ดทูล เพ็ดพล่าน เพ็ดทน และเพ็ดทาน)

มาต่ะ

มาต่ะ
มาต่ะ ในภาษาใต้ แปลว่า มาสิ