หมวดอักษร

ยังไหร

ยังไหร
ยังไหร ในภาษาใต้ แปลว่า มีอะไร,มีสิ่งใด ๆ