หมวดอักษร

สักหีบ

สักหีบ
สักหีบ ในภาษาใต้ แปลว่า สักน้อย

ไส

ไส
ไส ในภาษาใต้ แปลว่า ป่าที่ถางเพื่อทำสวนทำไร่ ถ้ามีไม้งอกขึ้นมาใหม่เรียก ป่าไส หรือป่าใส