คลังเก็บ คำศัพท์

รวมคำศัพท์ภาษาใต้ ภาษาไทยถิ่นใต้ (Southern Thai language)

จก

จก
จก ในภาษาใต้ แปลว่า กระจก

ทูนหัวผ้า

ทูนหัวผ้า
ทูนหัวผ้า ในภาษาใต้ แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

สักหีบ

สักหีบ
สักหีบ ในภาษาใต้ แปลว่า สักน้อย